City Guerilla | technè
23766
post-template-default,single,single-post,postid-23766,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-1.3,wpb-js-composer js-comp-ver-4.3.4,vc_responsive
 

technè

technè

techne poster-Recovered-Recovered

Techné je one-day show koji realizuje modul PULS, u okviru Gradske Gerile. Prostor Magacina biće upotpunjen završnom godišnjom izložbom multimedijalnih radova članova Pulsa. 

Kroz performans, dizajn, interaktivne instalacije, sliku i druge audio-vizuelne medijume predstaviće se višemesečni rad, eksperiment i istraživanje ovog modula. Okvir radova se sagledava u širokom rasponu od angažovane socio-kulturne kritike zatečenog stanja društva do individualnih mikro-narativa samog pojedinca koji korespondira sa duhom današnjeg vremena.

Téchne je postupak ili sposobnost proizvodnje industrijskih, zanatlijskih i umetničkih proizvoda uz praktičnu upotrebu prirodnih nauka. Grčki izraz ne pravi razliku između današnjih pojmova umetnost i tehnika. 

U filozofiji, Aristotel je to video kao predstavljanje nesavršenosti ljudske imitacije prirode. Za stare Grke, ovaj termin je označavao sve mehaničke umetnosti, uključujući medicinu i muziku.

 • 17.00 – 17.45 – Interaktivni performans: Hit the Hermes 
 • 18.00 – 19.30 – Dijalog: Nauka & Umetnost
 • Učesnici:
 • prof. Miloš Vujanović / Akademija umetnosti,Novi Sad
 • prof.dr Katarina Kaplarski / Fakultet digitalnih umetnosti, Univerzitet Metropolitan
 • Moderator: Milan Stanimirović;
 • 19.45 – 20.45 – Sinapsa, Knjiga & Igra poređenja, Quantum
 • 21.00 – 21.40 – Informal soundscape 

____________________________________

Učesnici:

Milan Bogić, Stanislav Drča, Dragana Krtinić, Katarina Ilišković, Miloš Jovanović, Arsenije Savić, Milan Stanimirović

____________________________________

Hit the Hermes

Hit the Hermes je eksperimentalni multimedijalni projekat, nastao kao reakcija na poražavajuću statistiku istraživanja o posećenosti Narodnog muzeja u Beogradu koje je sprovedeno među građanima. Motiv Hermesa, preuzet sa dekorativne plastike fasade ovog muzeja, je izabran jer etimološki direktno upućuje na poreklo reči hermetizam, hermetičnost, a odnosi se na zatvorena, ezoterična, tajna učenja i sisteme koji nisu svima dostupni.

Ovim projektom se demistifikuju i napadaju takvi pristupi čijom se primenom narušavaju, tj. uskraćuju prava građana na muzeje i njihov sadržaj, a koji su i danas prisutni i dominantni u ovdašnjim muzejskim institucijama i njihovim praksama. Uključivanje posetilaca u sam kreativni proces interaktivnim pristupom, za cilj ima da svojom percepcijom i akcijom uobliče konačno delo. Interaktivna uloga ovakve publike, koja je u funkciji učesnika-stvaraoca, je da odredi granice između realnog života i umetničke ideje. 

Finalni rezultat projekta je nastanak kolektivne slike na platnu na kome se projektuje video-rad o anketiranim građanima. Koršćenjem nekonvencionalnog slikarskog alata, tj. pištolja na vodu koji su napunjeni rastvorom slikarskog pigmenta, ušesnici simboličnim napadom pokušavaju da pogode i unište Hermesa koji se mestimično pojavljuje tokom projekcije.

Postupkom prskanja (modifikovani postupak dripping-a, čije se poreklo nalazi u akcionom slikarstvu) na platnu ostaju spontani tragovi boje, pri čemu nastaje specifična vrsta kolektivne slike. Ona ostaje materijalni dokaz privremene umetničke intervencije, ostatak efemernog procesa, a projekcija na platnu se vidi kao nedostajuća. Projekat Hit the Hermes je otvoreni sistem koji se može dalje nadograđivati i realizovati na različitim lokacijama, pri čemu bi svaki put nastala autentična kolektivna slika.

Quantum

Savremena nauka apstrahuje pojave oko sebe, deleći ih na dve kategorije, čestičnu i talasnu. Problematika ljudske percepcije talasa leži u njegovoj dvodimenzionalnoj predstavci, longitudinalne i transverzalne prirode, koja izuzima njegov volumen i prostorno kretanje u trodimenzionalnom svetu. Interaktivna instalacija „Quantum” predstavlja paket energije tj. kvant koji je posmatraču dat na potpuno slobodnu manipulaciju u višedimenzionom prostoru kako bi gledalac otkrio i sagledao sve skrivene kadrove i uglove talasa koji odudaraju od njegovog konvencionalnog oslikavanja.

Sinapsa

“Sinapsa” je interaktivna audio-vizuelna instalacija koja se bavi problematikom percepcije bola kao informacije kroz direktnu interakciju sa posmatračem. Ceo vizuelni i audio sadržaj je proizveden u realnom vremenu te ni jedno iskustvo rada nije identično. Delo se oslanja na gledište da je bol puka informacija koja biva indukovana ugrožavajućim nadražajima iz spoljašnosti ili unutrašnjosti, a povratna reakcija koja dolazi iz mozga putem nerava i sinapsi jeste neprijatan osećaj tj. bol.

Knjiga poređenja

Ovu knjigu možemo uporediti sa načinom na koji objašnjavamo sebi svet i sebe svetu.

Poređenje je početak svake kreacije. Poređenje je razumevanje. Sva poređenja su otvorenog tipa. Zahtevaju razmišljanje i nadovezuju se na vaš život i način shvatanja.Ovo je kratka knjiga koja se dugo čita i svakim narednim čitanjem kompleksnije shvata.  Kao što mi svakom minutom postajemo kompleksnije ličnosti koje znaju, osećaju a samim tim i  porede više. Ovo je posledica  promišljanja osećaja i produbljivanja značenja.

Sva poređenja su, skroz suprotno logici, vrlo subjektivna i asocijativna, proizvoljna ali intuitivno tačna. Glavni proizvod je samo shvatanje koje čitalac oseti možda i pre nego što shvati.

Cilj  je bio istražiti da li samo intuicijom,  koristeći kao alatke iskustva i predmete iz sopstvenih života ipak možemo osetiti objašnjenje i pre nego što mu nađemo utemeljenje.

Igra poređenja

Igra poređenja je interaktivni nastavak knjige poređenja koja predstavlja zabavni priručnik za objašnjavanje sebe svetu i sveta sebi. Cilj igrice je povezivanje vizuelnog i tekstualnog rešenja, tj. poklapanje ilustracije i poređenja kako bi se igrači spontano uveli u sam proces poređenja i sami krenuli da stvaraju svoje zaključke. Svako poredi ono što ga okupira sa nečim iz okruženja i tako smiruje sebe. Smisao igrice je razvijanje pristupa problemu kroz zabavu. Predstavlja samo jedno od rešenja kako ne shvatati život previše ozbiljno. Intuitivno, a razumno. Rezultat je demistifikacija, mir.

Informal soundscape

Informal soundscape je ciklus elektroakustičkih preludijuma umirujućeg i opuštajućeg karaktera koji imaju za cilj da slušaocu pruže osećaj dinamičkog i sonornog toka  kombinujući klasičnan i digitalan zvučni izvor. Preludijumi su svojevrstan vid reminiscencije i preispitivanja nauke i umetnosti smešteni u stanje budnog snivanja. Cilj ovog zvučnog iskustva jeste pokušaj razumevanja prirode spajanja čoveka i novih tehnologija, te konteksta prirodnog u savremenom okruženju.

Tribina – nauka i umetnost

Tribina bi trebalo da pokrene pitanja veze nauke i umetnosti. Koje su dodirne tačke, a gde se suštinski one razilaze?

Fokus će biti usmeren ka eksperimentu kao postupku koji je imanentan za obe pojave.

U nauci eksperiment se dešava u strogo kontrolisanim uslovima zarad dobijanja egzaktnog rezultata koji je od ključnog značaja, dok se kod umetničkog  eksperimenta insistira na samom umetničkom procesu, dok rezultat više nije bitan.

Prodor novih tehnologija u polje umetnosti je doveo do pomeranja ustaljenih granica između sveta nauke i sveta umetnosti. 

Da li je to dovelo do suštinskih promena u poimanju ovih pojava? 

Učesnici tribine:

 •  prof. dr Katarina Kaplarski  / Fakultet digitalnih Umetnosti / Metropolitan  Univerzitet
 •  prof. Miloš Vujanović  / Akademija Umetnosti Novi Sad
 •  Moderator:  Milan Stanimirović
No Comments

Post a Comment